Terug naar het begin

Reserveringsvoorwaarden

KlantwaarderingKlantwaardering (4,8/5) waardering
In alle stedenIn alle steden te spelen
Persoonlijke begeleidingCoronaproof begeleiding
VragenVragen? Bel ons: 085 - 4879920

ALGEMENE VOORWAARDEN STAD UNIQUE

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot activiteiten georganiseerd door Stad Unique.

 

ARTIKEL 1: Totstandkoming van de over­een­komst

1.1       De klant: degene die namens of ten behoeve van de groep de over­eenkomst aan gaat.

1.2       Een overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een boeking heeft gedaan via de website, of - voor weder verkopende partijen - wanneer een boekingsformulier via de mail is ingediend. Een bevestiging van de boeking via de website ontvangt de klant direct na het boeken.

1.3       De klant is hoofdelijk aan­sprake­lijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

 

ARTIKEL 2: Betaling

2.1       De klant kan bij een boeking via de website kiezen voor betaling direct via IDeal, of voor betaling op factuur. Het totaalbedrag van de factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden.

2.2       Nadat de activiteit heeft plaatsgevonden ontvangt de klant een eindafrekening. Deze betaling dient binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur voldaan te zijn.

2.3       Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% btw, en exclusief reserveringskosten. Voor de WhatsApp games worden de reserveringskosten per team berekend. De reserveringskosten bedragen bij 1 team € 6,-, bij 2 teams € 12,- en bij 3 teams of meer € 18,- per boeking.
De reserveringskosten voor spellen begeleidt op locatie bedragen € 18,15 per boeking.

 

ARTIKEL 3: Reserveringssom

3.1       In de gepubliceerde reserveringssom zijn alle in de activiteit omschreven zaken inbegrepen, tenzij anders vermeld.

3.2       In de reserveringssom zijn niet inbegrepen:

a)     Het vervoer per touringcar, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen;

b)     De kosten van reisbagage-, reis-­, ongevallen-, ziektekosten- en annuleringsverzekering;

c)     Eventuele meerkosten voor extra consumpties en gebruikte materialen.

3.3       De prijzen gelden per team/per persoon zoals aangegeven in de informatie op de website.

3.4       De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het programma. Stad Unique behoudt zich het recht voor om vóór het totstandkoming van de boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waar­onder de toepasselijke BTW voorschriften.

 

ARTIKEL 4: Wijzigingen boeking

De boeking kan door de klant in overleg met Stad Unique gewijzigd worden indien en voor zover dit mogelijk is.

 

ARTIKEL 5: Annuleringen

 

5.1       Indien een boeking gecanceld wordt, kunnen hier kosten aan verbonden zijn. Hierbij gelden de volgende regels:

a)     bij een annulering meer dan 7 dagen voor de geboekte activiteit worden alleen de reserveringskosten in rekening gebracht, de kosten van de activiteit zelf worden volledig teruggestort;

b)     bij een annulering minder dan 7 dagen voor de geboekte activiteit betaalt u 100% en krijgt u geen geld terug. Wel is het mogelijk om tegen een meerbetaling van 50% de activiteit te verschuiven naar een andere datum;

5.2       Annuleringen dienen schriftelijk (mag via de mail) en voorzien van datum ingediend te worden.

5.3       Voor spellen die op de locatie zelf door een instructeur begeleidt worden geldt: vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan tot uiter­lijk drie dagen voor het ver­trek kosteloos worden gewijzigd, waarna de laatst bekende groepsgrootte geldt. Mits doorgegeven telefonisch of via de mail. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% worden de kosten doorberekend.

5.4       Een annuleringsverzekering dient men zelf bij eigen verzekeraar af te sluiten.

 

ARTIKEL 6: Niet doorgaan van het programma/wijzigingen door Stad Unique

6.1       Indien door omstandigheden door Stad Unique wordt besloten dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht Stad Unique zich tot onmiddellijk kennisgeving aan de klant.

6.2       Bij niet doorgaan van een programma verplicht Stad Unique zich tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde reserveringssom.

 

ARTIKEL 7: Klachten

Ondanks alle bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk dat de klant een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient meteen bij de verstrekker van de dienst te worden ingediend, en zo mogelijk op de dag zelf bij Stad Unique. Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één week erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Stad Unique.

 

ARTIKEL 8: Algemeen voorbehoud

8.1       Stad Unique behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het programma, indien hiertoe gegronde redenen bestaan of indien zich weersomstandigheden voordoen waardoor activiteiten niet verantwoord zijn of bij wijzigingen door autoriteit.

8.2       Stad Unique aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto\'s, folders en andere voorlichtingsmateriaal, voor zover door derden uitgegeven.

 

ARTIKEL 9: Aansprakelijkheid

9.1       Door Stad Unique wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de tocht.

9.2       Stad Unique aanvaardt geen aansprakelijk voor de door de klant reeds gemaakte kosten zoals premies voor verzekeringen, indien een dagtocht niet kan doorgaan.

9.3       Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

9.4       Indien de klant in gebreke is, dient hij alle op de inning vallende kosten, gerechtelijk zowel als buitengerechtelijk, te vergoeden.

9.5       Schade die ontstaat door het gebruik van de deelnemer(s) aan materialen van derden zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 10: Begin- en eindtijd

De begin- en eindtijd van de tocht wordt in de opdrachtbevestiging vastgelegd. De Stad Unique instructeur wacht maximaal een half uur op de klant. Daarna zal de instructeur vertrekken, en worden de kosten wel in rekening gebracht.